Sklep
/
Dodatkowe informacje
Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ DARMOWY TRANSPORT DLA NOWYCH KLIENTÓW - Luty 2021!”

 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Niniejszy regulamin określa zasady promocji prowadzonego pod nazwą DARMOWY TRANSPORT DLA NOWYCH KLIENTÓW - Luty 2021!”(dalej: ”promocja”)

 

2. Organizatorem akcji promocyjnej jest "ELBLĄGDIS" Sp. z o.o. ul. Żeromskiego 2, 82-300 Elbląg, NIP 522-26-78-248, KRS 0000099962 , Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy KRS, kapitał zakładowy 100 000,- zł.

 

tel. (055) 611-30-30, fax (055) 611-30-01(dalej: Organizator)

 

TERMIN I ZASIĘG PROMOCJI

 

3. Promocja prowadzona jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, wyłącznie na stronie www.leclerc24.net.pl

 

4. Promocja trwa od dnia 01.02.2021 r. do dnia 31.02.2021r.

 

5. Darmowa dostawa jest prowadzona na terenie całej Polski.

 

6. Udział w Promocji jest dobrowolny.

 

UCZESTNICY PROMOCJI

 

7. Promocja przeznaczona jest dla pełnoletnich osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, będących konsumentami w rozumieniu art.221 Kodeksu Cywilnego, które spełnią warunki niniejszego Regulaminu.

 

8. Uczestnikiem promocji jest nowo zarejestrowany użytkownik strony www.Leclerc24.net.pl, który nie złożył nigdy wcześniej zamówienia.

 

 

WARUNKI UCZESTNICTWA W PROMOCJI

 

9. W celu wzięcia udziału w Promocji, Uczestnik powinien spełnić łącznie następujące warunki:

 

a) W dniach od 01.02.2021 r. do dnia 31.02.2021r., zarejestrować się na stronie www.leclerc24.net.pl i dokonać pierwszego zamówienia w sklepie internetowym www.leclerc24.net.pl za kwotę minimum 50zł!
b) dokonując zakupu za z wykorzystaniem promocji automatycznie akceptujesz regulamin

 

 

PRAWIDŁOWE ZGŁOSZENIE W PROMOCJI

 

10. Prawidłowe zgłoszenie udziału w PROMOCJI (dalej: "Zgłoszenie"), dla swej ważności i skuteczności wymaga, po uprzednim dokonaniu zakupu, o którym mowa w pkt. 9 a:
Należy:

 

a) Zarejestrować się na stronie www.leclerc24.net.pl

 

b) Stworzyć swoje pierwsze zamówienie na kwotę minimum 50zł

 

c) W promocji nie będą uwzględniane zgłoszenia nie spełniające warunków określonych powyżej.

 

ZASADY PROMOCJI

 

11. Zabrania się tworzenie „multikont” w celu oszukania systemu.
„Multikonto” - konto założone dodatkowo przez tego samego użytkownika.
12. Zabrania się również tworzyć konta na osoby bliskie, a na ten sam adres zamieszkania w celu oszukania systemu.
1
3. Organizator promocji zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie promocji w trakcie jego trwania.

 

 

ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 

14. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Promocji wraz z uzasadnieniem, mogą być składane przez Uczestników Konkursu wyłącznie w formie pisemnej na adres Organizatora do 04.08.2019r. O zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego lub data nadania przesyłki kurierskiej. Upływ tego terminu nie powoduje braku możliwości wystąpienia przez Uczestnika z roszczeniami w stosunku do Organizatora, w tym do dochodzenia roszczeń przed sądem.

 

15. Reklamacja powinna zawierać: dopisek na kopercie: „Reklamacja – Promocja – darmowy transport dla nowych klientów” , adres sklepu, imię, nazwisko i adres do korespondencji osoby wnoszącej reklamację, uzasadnienie powodów wniesienia reklamacji, datę i podpis reklamującego.

 

16. Złożone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora – zespół Leclerc24.net.pl, nie później niż w terminie 10 dni od daty otrzymania reklamacji.

 

17. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji w formie pisemnej listem poleconym za pisemnym potwierdzeniem odbioru najpóźniej w ciągu 10 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

 

DOSTĘPNOŚĆ REGULAMINU

 

18. Regulamin Konkursu dostępny jest w na Stronie Internetowej Sklepu www.leclerc24.net.pl

 

Odpowiedzialność Organizatora

 

19. Organizator Promocji ponosi pełną odpowiedzialność za treść Regulaminu, przebieg Promocji oraz rozpatrzenie ewentualnych reklamacji.

 

20. Promocja, której warunki zostały określone w niniejszym Regulaminie nie jest loterią promocyjną ani audioteksową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 471 z późn. zm).

 

21. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działanie lub zaniechanie Uczestników.

 

22. Organizator ponosi odpowiedzialności za prawidłowość i terminowość nadania promocji.

 

23. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego.